CARFIA la Raport pe 2022

AG luni 12.12. 2022, ora 11.00-13.00

Centrul de Acțiune, Resurse, Formare pentru Integritatea Academică (CARFIA)

Raport de activitate 2022

CARFIA (Centrul) este înfiinţat prin decizia din 19.07.2017 a Senatului Universităţii din București (UB) și funcţionează pe baza statutului actualizat aprobat de Senatul UB în ședinţa din data de19 februarie 2020. Centrul se află acum, conform noii organigrame a UB, în relaţie cu prorectoratul Reţele universitare și Relaţii publice.

Misiunea CARFIA este de a dezvolta cultura eticii și integrităţii academice în vederea reducerii corupţiei în mediul universitar și de cercetare.

CARFIA a avut doi angajaţi până la 30 octombrie 2020: prof. dr. Marian Popescu (coordonatorul centrului) și dr. Constantin Brîncuș (documentarist). După 1 noiembrie 2020, prof. Marian Popescu este numit onorific director de către rectorul UB. Din 2 decembrie 2021, dr. Constantin Brîncuș este transferat la Biroul Analiză și formare în domeniul integrităţii academice (Direcţia Generală Management Academic) și continuă să asigure realizarea unor activităţi pentru CARFIA conform atribuţiilor primite în Birou.

Activităţile CARFIA derulate în acest an au avut ca obiectiv, în acord cu misiunea Centrului, consolidarea și dezvoltarea culturii integrităţii în mediul universitar. Aceste activităţi au vizat personalul didactic de predare și doctoranzii UB, Consorţiul „Universitaria”, dar și dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Principalele activităţi CARFIA au fost organizate și realizate pe următoarele direcţii de acţiune:

I Dezvoltarea internă

CARFIA a iniţiat sau a fost invitat la discuţii în luna ianuarie cu prorectorii Bogdan Murgescu și Sorin Costreie privind poziţionarea Centrului în noua organigramă a UB. În urma acestora, Centrul e în relaţie cu prorectoratul condus de dl. Sorin Costreie, în continuare fără nicio resursă alocată (buget, personal). Prof. Marian Popescu a avut în luna mai o discuţie cu dna prorector Carmen Chifiriuc privind un caz grav de plagiat serial sesizat de cercetători străini privind un membru al comunităţii academice a UB. În acest caz, el a oferit expertiza sa Comisiei de etică a UB și dlui rector. De asemenea, Constantin Brîncuș a făcut parte din comisia de analiză a cazului respectiv, la cererea Comisiei de Etică Universitară a UB.

II Dezvoltare instituțională

  • CARFIA susţine în continuare dezvoltarea culturii etice și de integritate în UB și prin participare la activităţile grantului FDI, coordonat de dna prorector Laura Comănescu.
  • CARFIA dezvoltă activităţi de consolidare instituţională atât la nivelul UB, prin Școala de Integritate, formarea consilierilor de Integritate, dar și la nivelul Consorţiului „Universitaria) prin realizarea unor policy papers. Detalii mai jos.
  • Centrul dezvoltă activitatea de cercetare prin realizarea a două chestionare, ce vor fi adresate la începutul anului 2023 studenţilor și profesorilor din UB, împreună cu Comisia de etică a cercetării, la iniţiativa dnei conf. Natalia Vasilendiuc.
  • Prof. Marian Popescu și Constantin Brîncuș contribuie în ianuarie la redactarea unui răspuns solicitării 544/2001 venită din partea lui Norbert Nemeș, Europa Liberă privind verificare plagiat lucrări de licenţă – Prof. Marian Popescu participă în luna martie la vizita de studiu a UEFSCDI la UB. Deși delegaţia UEFISCDI a promis, nu a mai avut loc vreo dezvoltare de care Centrul să aibă cunoștinţă.

III Dezvoltare la nivel național

-La iniţiativa dlui prof. Liviu Papadima și în urma acordului revistei „Tribuna învăţământului”, prof. Dumitru Sandu, prof. Marian Popescu, prof. Emanuel Socaciu și conf. Emilian Mihailov constituie grupul editorial și de autori al rubricii „Etica și Integritatea academică” a revistei. În lunile ianuarie și martie grupul a avut trei reuniuni pe Zoom în vederea pregătirii contribuţiilor. Au apărut două numere în acest an.

-Constantin Brîncuș realizează o cercetare comparativă a activităţii comisiilor de etică universitară din Consorţiul „Universitaria” în anul 2021 și o prezintă în vederea discuţiilor la Școala de Integritate CARFIA.

-La Școala de Integritate CARFIA, organizată de prof. Marian Popescu și dr. Constantin Brîncuș la nivelul Consorţiului „Universitaria”, reprezentanţii comisiilor de etică au redactat o Rezoluţie trimisă tuturor rectorilor din Consorţiu (în Anexa 1)

IV Dezvoltare la nivel internațional

Relațiile cu IRAFPA. CARFIA dezvoltă, încă de la înfiinţarea în 2017, relaţii de colaborare cu IRAFPA (Institutul de Cercetare și Acţiune privind Frauda și Plagiatul Academic, Geneva) în al cărui Board este și prof. dr. Marian Popescu, responsabil pentru Transferul de Cunoaștere. Universitatea din București este membru instituţional al IRAFPA. Prof. Marian Popescu participă pe Zoom la reuniunile lunare (sau ori de câte ori a fost nevoie) ale Board-ului.

  • Volumul L’urgence de l’intégrité académique (EMS, 2021, 520 pag., donat de prof. Marian Popescu bibliotecii de la Facultatea deJurnalism și Știinţele Comunicării, respectiv Bibliotecii Naţionale) a fost pregătit în versiunea engleză subtitlul Academic Integrity. A Call to Research and Action și urmează să apară în curând atât tipărit cât și electronic la noua editură a IRAFPA, Presses Ouvertes. (https://doi.org/10.11647/OBP.0317) În iunie, prof. Marian Popescu participă la Colocviul de la Universitatea din Coimbra, unde a participat, de asemenea, și prof. Liviu Papadima. Aici a susţinut, după 10 săptămâni de pregătire, primul Atelier dedicat victimelor plagiatului (subtitlul « Ça m’est arrivé un jour… »/ «Asta mi s-aîntâmplat într-o zi… » în format hibrid (prezenţă fizică în sală, cu victimele în online). În iulie, prof. Marian Popescu, împreună cu prof. Michelle Bergadaà și prof. Paulo Peixoto, realizează conceptul Școlii de vară a IRAFPA, desfășurată la Thèze (Franţa). Activităţile sale au constat în realizarea componentei Tehnici teatrale/Tehnici de Comunicare a pachetului de module al Școlii, animarea, prin exerciţii, jocuri de rol, dramatizare și punere în scenă a unui caz real, evaluarea fiecărei zile, a fiecărui participant din perspectiva obiectivelor propuse pentru formarea Consilierilor de integritate din mediul academic și de cercetare, filmarea a trei emisiuni Web-TV ale IRAFPA dar și a mai multor capsule video (durata 2’-3’) pe teme de formare a consilierilor de integritate. Produsele video sunt disponibile pe site-ul IRAFPA.

Alte activități. În aprilie, prof. Marian Popescu e invitat cu o intervenţie Zoom la conferinţa Compilatio cu tema : „Why an antiplagiarism software is essential but not enough?” În mai, prof. Marian Popescu are o discuţie cu Martina Siliano (Compilatio) iar în septembrie cu Wasi Khan, director tehnic al Sikanai despre softurile anti-plagiat.

V Formare în etică și integritate academică

  • În aprilie, TurnItIn, UniNet și eLearning&Software au organizat webinarul „Cum puteţi preveni plagiatul și dezvolta o cultură a integrităţii cu soluţii digitale » în cadrul căruia prof. Marian Popescu a avut o expunere.
  • În iunie, prof. Marian Popescu și dr. Constantin Brîncuș au susţinut Atelierele UB de Peer Learning pe tema comunicării etice, pentru profesori, doctoranzi și staff-ul administrativ. – În iulie, dr. Constantin Brîncuș, în colaborare cu Oana Sârbu, directoare a Direcţiei Management academic organizează un modul de două zile de formare în etică și integritate academică, destinat membrilor comisiilor de etică universitară, de etică a cercetării și cadrelor didactice care și-au obţinut abilitarea în ultimii cinci ani.
  • În septembrie, CARFIA a organizat Școala de (https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/09/Program-SICARFIA_UB.pdf), cu tema „Responsabilitatea socială a universităţii”, într-un format nou, unde au fost invitaţi și au participat reprezentanţi ai comisiilor de etică și de etică a cercetării din Consorţiul „Universitaria”, extins acum la 9 universităţi (cu excepţia Universităţii din Craiova și a Universităţii din Sibiu, care nu au numit reprezentanţi în vederea participării).

În noiembrie, dr. Constantin Brîncuș, în colaborare cu Oana Sârbu, organizează un modul de două zile de formare în etică și integritate academică (EIA), destinat cadrelor didactice care predau disciplina EIA în UB . Prof. Marian Popescu prezintă „Integritatea academică: victimele”. https://unibuc.ro/universitatea-din-bucuresti-gazda-unui-modul-de-formarepentru-cadrele-didactice-care-predau-etica-si-integritate-academica-intitulatintegritatea-academica-aspecte-etice-juridice-si-psiho/

VI Dezvoltarea academică (EIA) de politici comune privind etica și integritatea

CARFIA continuă efortul de a cointeresa universităţile din Consorţiu pentru dezvoltarea unor politici comune privind etica și integritatea academică. În urma Școlii de Integritate CARFIA, a fost concepută o Rezoluţie care prezintă limpede obiectivele acestui efort. https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/09/RezolutieSI-2022.pdf

VI Resurse – Site-ul CARFIA. Centrul a solicitat în repetate rânduri membrilor UB să uzeze de site pentru publicarea unor articole, puncte de vedere, semnale privind EIA. Tăcerea a fost singurul răspuns. Prof.dr. Marian Popescu a produs conţinut (text, imagine) pentru site-ul CARFIA timp de peste patru ani. În noiembrie, site-ul a fost vizitat de peste 300 vizitatori unici, majoritatea absolută din România, apoi din Moldova, Franţa, Elveţia, S.U.A.

Activități periodice

a) Oferire de consultanţă CARFIA a oferit, la cerere, consultanţă pe probleme de Etică și Integritate Academică unor colegi/colege din UB, din alte centre universitare, dar și unor reprezentanţi ai mass-media.

Activități continue

a) Școala de Integritate, Grupul GLIA, participarea la grantul FDI, programul de tutorat în mediul academic, Grupul de Lucru pentru Cercetare iniţiat de conf. Natalia Vasilendiuc;

b) producerea de conţinut (text, imagine) pentru Site-ul și pagina de Facebook CARFIA;

c) corespondenţă în vederea iniţierii, dezvoltării și promovării activităţilor CARFIA în limbi străine (franceză, engleză) și pe platforma Linkedin sau Facebook;

d) informarea la zi cu evoluţiile domeniului academic din România, din Europa și din America de Nord, cu precădere privind problematica eticii și integrităţii academice;

e) documentarea privind cadrul instituţional-legislativ al mediului academic din România;

f) participarea la dezbaterea pe teme de etică și integritate academică în spaţiul public (emisiuni radio, emisiuni tv, interviuri, lansare de cărţi).

g) Corespondenţă pe teme de etică și integritate cu colege și colegi din: Suedia, S.U.A., Franţa, Belgia, Elveţia, România, Canada Prezența în mass media

  • Ianuarie

Articolul „Universitatea vulnerabilă”, https://putereaacincea.ro/universitatea-vulnerabila (220shares) „Zodia Tartuffilor”, contributors.ro (preluat de: reddit.com, portal-ro, stirinoi.ro, ziar.com, libnet.ro, politeia.org.ro) Intervenţie europalibera.org despre „cultura” plagiatului Februarie Intervenţie în articolul „Plagiarism and Bogus Degress: The Rampant Cheating in Romanian Schools” (alături de Daniel Funeriu, Mircea Miclea, Mircea Dumitru și Emilia Șercan); reluat și comentat de Jonathan Bailey în articolul său de pe Plagiarism Today „Romania’s Continued Struggle with Academic Integrity” Martie Articolul „Clarificări pentru plagiatori”, contributors.ro Aprilie Participare la dezbaterea « Libertatea presei vs. Puterea tresei », găzduită de Institutul Francez, organizată de FunkyCitizens, FSPUB, FJSC, moderator Oana Suciu, cu Cristian Preda, Diana Oncioiu- jurnalist « De laO.ro », Emilia Șercan, Ana Poenariu – jurnalistă RISE Project (plecând de la Emilia Șercan și contextul ameninţător creat de dezvăluirea de către ea a plagiatului PM, N.Ciucă) Septembrie Declaraţie în articolul Emiliei Șercan „Cum legiferează Sorin Cîmpeanu în intrese propriu”, PressOne.ro Declaraţie la Euronews.ro pe subiectul plagiatului lui Sorin Cîmpeanu Octombrie Intervenţie în articolul „Un nou an universitar, aceleași probleme: subfinanţare, dotări insuficiente, fraude academice (Andreea Ofiţeru), europaliberă.org Noiembrie Intervenţie pe Edupedu.ro în articolul lui Costin Ionescu despre cazul Bode Interviu Europa liberă despre cazul Bode Participare la panelul „Deficitul de etică în Educaţie și în Societate”, organizat la Cluj-Napoca de Reper (moderatori Ciprian Mihali, UBB, și europarlamentara Ramona Strugariu) Invitat special AlephNews, între subiecte: bugetul pentru Educaţie

În decembrie, sunt pregătite analiza activităţilor desfășurate în anul 2022 și redactarea Raportului de activitate CARFIA 2022 și a Planului de activități 2023, precum și Adunarea Generală CARFIA din 12.12.2022, la sediul CARFIA, dar și pe platforma Zoom.

București, 2 Decembrie 2022

Prof.dr. Marian Popescu, director onorific

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *