Realitatea etică și de integritate a universităților românești

Cât ne interesează un mediu de învățare și de cercetare așezat pe principii și valori clare, solide care să permită trecerea semnificativă de la pagina Codului, Cartei, Legii la practica unui comportament cotidian al profesorului, studentului, cercetătorului?

Am încercat o desenare a unei hărți problematice prin organizarea unei ZoomDezbateri la care au fost invitați și invitate din partea universităților membre ale Consorțiului „Universitaria”. Scopul? Realizarea unei politici comune de integritate în mediul academic. Iată rezumarea discuțiilor care au avut loc pe 27 mai.

Realitatea Eticii și Integrității în Universitățile Românești Pentru o politică comună de Etică și Integritate în mediul academic

În contextul internațional al amplificării fenomenelor de fraudă academică și proastă conduită în mediul universitar, joi, 27 mai 2021, a avut loc o dezbatere privind realitatea eticii și integrității academice în universitățile românești. Scopul dezbaterii a fost concretizarea unor obiective comune privind realitatea eticii și integrității în universitățile românești, pornind de la propunerile din Strategia comună de consolidare a culturii eticii și integrității academice în Consorțiul “Universitaria”.

Această strategie este un document ce cuprinde patru obiective și patru linii de acțiune a căror concretizare ar permite Consorțiului „Universitaria” consolidarea mediului de învățare și cercetare, să afirme în mod clar atașamentul față de fundamentarea pe valori morale a misiunii universității și să constituie astfel un reper pentru întreaga comunitate academică din România. Strategia a fost elaborată în urma unui dialog între CARFIA/Universitatea din București și Universitatea Babeș-Bolyai. La baza strategiei a stat Rezoluția Grupului de Lucru pentru Integritatea Academică a Consorțiul “Universitaria” din 31 iulie 2019. Grupul de lucru al Consorțiului a fost format din reprezentanți ai fiecărei universități din Consorțiu cu competență și atribuții în domeniul eticii și integrității ce s-au întrunit la Sinaia pentru elaborarea acestei Rezoluții în vederea concretizării punctului 10 al hotărârii Consorțiului “Universitaria” din 23- 25 noiembrie 2018 care prevedea ”Promovarea unor strategii comune de consolidare a culturii eticii și integrității academice în universitățile partenere.”

Cele patru obiective și linii de acțiune ale Strategiei care a constituit punctul de pornire al dezbaterii sunt următoarele:

Obiectiv 1 

Evaluarea concordanței între cadrul legislativ și normele etice din mediul universitar.

Linie de acțiune 

Constituirea unui grup de lucru, la nivelul Consorțiului, format din specialiști în Drept și Etică Academică, care să redacteze un document cu propuneri legislative în vederea aprobării acestuia de către Consorțiu precum și a transmiterii sale către Ministerul Educației și Ministerul Cercetării.

Obiectiv 2

Dialog consultativ cu structuri din sistemul educațional (CNE, CNATDCU, CEMU, CNR, ONG-uri specializate în Educație) și cu asociațiile studenților reprezentative în vederea stabilirii unui acord privind propunerile legislative asumate de Consorțiu.

Linie de acțiune 

Organizarea unei (video) conferințe cu membrii desemnați de structurile menționate în obiectiv.

Obiectiv 3

Cunoașterea realității etice și de integritate în universitățile Consorțiului.

Linie de acțiune 

Realizarea, aplicarea și interpretarea sondajelor privind etica și integritatea academică și publicarea rezultatelor acestora, care vor contribui la realizarea unei hărți a problemelor și vulnerabilităților în activitatea membrilor comunității academice (corp profesoral și de cercetare, studențesc și administrativ).

Obiectiv 4

Formarea consilierilor de etică și integritate, din rândul angajaților, la nivelul fiecărei universități din Consorțiu, care vor oferi suport de specialitate structurilor etice și de integritate, dar și managementului universitar.

Linie de acțiune 

Organizarea anuală de ateliere și a unei școli de integritate la nivelul Consorțiului, în fiecare universitate, prin rotație.

Universitățile membre ale Consorțiului au fost reprezentate astfel:

Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Rector, prof. dr. Daniel David 

Vicepreședinte al Senatului, prof. dr. Simona Motogna 

Președintele Comisiei de Etică, prof. dr. Dacian Dragoș 

Universitatea din București 

Prorector, prof. dr. Bogdan Ștefănescu 

Director onorific CARFIA, Prof. dr. Marian Popescu/inițiator GLIA 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza “ Iași

Președintele Comisiei de Etică, prof. dr. Daniel Atasiei 

Membru Comisia de Etică, prof. dr. Irina Bilan

Membru Comisia de Etică, prof. dr. Livia Iacob

Universitatea de Vest Timișoara

Membru Comisia de Etică, prof. dr. Gabriela Mircea

Fostă Președinte Comisia de Etică, prof. dr. Corina Ilin/ membră GLIA 

Academia de Studii Economice București

Președintele Comisiei de Etică, prof. dr. Nicolae Lupu 

Vicepreședinte Comisia de Etică, prof. dr. Dragoș Bîgu 

Membru Comisia de Etică, prof. dr. Daniela Dachin 

Membru Comisia de Etică, asist. dr. Mădălina Potcovaru/membră GLIA

Au mai participat, din partea CARFIA

Lect.dr. Robert Coravu 

Lect.dr. Emilia Șercan/expert GLIA 

Prof.dr. Sanda Voinea

În cadrul dezbaterii participanții au semnalat diferite probleme ale domeniului și practicii eticii și integrității academice în mediul universitar, precum și propuneri de acțiune care ar conduce la rezolvarea acestora, admițându-se astfel implicit necesitatea și utilitatea implementării Strategiei comune de consolidare a culturii eticii și integrității academice în Consorțiul “Universitaria”. Rectorul Daniel David a semnalat că discutarea diferitelor probleme, cum ar fi: lipsa de coordonare a preocupărilor la nivelul universităților și ministerelor sau o suprapunere care duce la consumare de resurse; o tensiune între o abordare generală (care pornește de la principii valori, norme) și o abordare specifică (care pornește de la practicile bine sedimentate ale fiecărui domeniu); diferențele între particularitățile eticii în domenii precum cercetarea și cele ale eticii educaționale; modul în care sunt înțelese și receptate demersurile etice de către colegii din universități, ar conduce la o estompare a discrepanțelor dintre modelele etice prescriptive și practica reală din universități. De asemenea, a fost dezbătută problematica generată de omisiuni și neconcordanțe dintre cadrul legal existent și prevederile etice, subliniindu-se, astfel, implicit necesitatea obiectivului 1 al Strategiei (Bogdan Ștefănescu, Dacian Dragoș, Daniel Atasiei, Emilia Șercan, Nicolae Lupu). Toate demersurile însă trebuie să pornească de la o bună cunoaștere a realității etice și de integritate din universități, participanții admițând importanța obiectivului 3 al Strategiei. Armonizarea practicilor privind dezvoltarea culturii etice și de integritate în universități, alături de examinarea unor studii de caz, antrenamentul specific al colegilor și colegelor care predau disciplina Etică și Integritate Academică ca și revizuirea practicilor privind coordonarea științifică a lucrărilor de licență, disertațiilor, tezelor de doctorat, o corelare efectivă cu ciclul preuniversitar, prin reforma culturii integrității în preuniversitar (formarea unor consilieri de integritate), inițierea mai structurată în folosirea bazelor de date și a produselor informatice au fost alte subiecte sau aspecte aduse în dezbatere (Daniel David, Dacian Dragoș, Emilia Șercan, Simona Motogna, Bogdan Ștefănescu)

Dezbaterea a deschis drumul pentru trecerea la operaționalizarea unora dintre cele propuse în Strategia comună și discutate acum. CARFIA va propune Consorțiului un calendar care va cuprinde acțiuni specifice în vederea atingerii obiectivelor puse în dezbatere.

CARFIA mulțumește și pe această cale tuturor celor care și-au manifestat interesul, au putut participa și au dorit să intervină la dezbatere.

Rezumare realizată de CARFIA

31.05.2021

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.